Stanovisko starostky ČOS k současné situaci ve financování sportu a k jednáním s ministryní školství / 18.05.2017

Česká obec sokolská je silně znepokojena současnou situací ve financování sportu a usiluje o eliminaci negativních důsledků pozastavení, respektive zdržení jednotlivých programů financování sportu z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a požaduje co nejrychlejší návrat k pravidelnému financování sportu. K tomuto cíli směřuje i řada jednání, které jako starostka České obce sokolské vedu jak v rámci českého sportovního prostředí, tak s ministryní školství.

Česká obec sokolská, která je vůdčí organizací v oblasti sportu pro všechny, požaduje přijmout taková opatření, aby v důsledku pozastavení financování nedošlo ke kolapsu zejména v oblasti sportu pro všechny a především pak ve sportování dětí a mládeže. Zejména složitá situace je v oblastech financovaných prostřednictvím Programu III, IV, VI, a X a rovněž zajišťování organizace a konání XVI. všesokolského sletu 2018, jehož přípravy jsou již v plném proudu. V tomto duchu také vystupuji při četných jednáních věnovaných tomuto současnému stěžejnímu problému českého sportu. Tato jednání probíhají jak v rámci společného postupu zástupců českého sportovního prostředí, tak i v individuální rovině – několikrát jsem jednala s ministryní školství Kateřinou Valachovou, aktivně se zúčastnila jednání Národní rady pro sport konaného 12. 5. 2017, jednání mimořádného Výkonného výboru ČOV (jehož jsem členem).

Spolu s těmito jednáními činím veškeré potřebné kroky k tomu, aby alespoň část finančních prostředků byla v této složité době co nejdříve uvolněna a nebyla ohrožena běžná činnost našich jednot, potažmo celé České obce sokolské. Oceňuji a velmi si vážím kroků, které ministryně Kateřina Valachová podniká v oblasti pro udržení činnosti České obce sokolské.

Příslib, že sportovní organizace během června dostanou 50 % dotace finančního objemu roku 2016, aby byla zajištěna kontinuita jejich provozu, stejně jako avizované uvolňování peněz z programu na podporu sportování dětí a mládeže vítáme jako prostředek k utlumení dopadů současné krizové situace ve financování sportu.

K tomuto cíli směřují i moje konkrétní kroky a jednání.

                                                                                                                               Hana Moučková,

                                                                                                                   starostka České obce sokolské

Usnesení Národní rady pro sport ze dne 12. 5. 2017:

1. Bere na vědomí a schvaluje postup navržený MŠMT pro pokračování financování neinvestičních a investičních dotačních programů.

2. Doporučuje ministryni zajistit co nejrychleji pokračování financování českého sportu, zejména v programech V a III a VIII a zajistit financování významných sportovních akcí s prioritou mistrovství světa a mistrovství Evropy konaných v České republice.

3. Doporučuje ministryni zajistit plynulost mimořádné podpory olympijské přípravy sportovců.

4. Vyzývá FAČR, aby bezodkladně Radě předložil podobnou zprávu o svém vnitřním financování.

5. Vyslovuje důvěru ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a žádá předsedu vlády, aby její demisi nepřijal.