Smlouvy ČOV s INTERGRAMEM a ČOV s OSA

Smlouva Českým olympijským výborem (ČOV) s INTERGRAM, nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o.s. se vztahuje i na ČOS, sokolské župy a podle dodatku č. 1 i na T.J. Sokol. Podle čl. VII je zavřena na dobu neurčitou.

Smlouva ČOV s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA) vztahuje i na ČOS, sokolské župy. V dodatku ke smlouvě z dubna 2014 je psáno, že platnost původní smlouvy z r. 2013 se prodlužuje do 31.12.2014, a že současně se platnost smlouvy automaticky prodlužuje o jeden kalendářní rok, pokud ji kterákoliv ze smluvních stran nevypoví písemně nejpozději do 31.10. předcházejícího kalendářního roku. To se nestalo ani v r. 2014, ani v roce 2015, takže platí i pro r. 2016.

Miroslav Vrána, organizační oddělení