Zásady pro přidělování příspěvků z rozpočtu VO ČOS / 06.02.2017

Komentář k podaným žádostem v roce 2016

Pokud jste v roce 2016 podali žádost o příspěvek z rozpočtu VO ČOS a víte, že v letošním roce byste podávali žádost se stejným obsahem, nemusíte tuto žádost zasílat znova, stačí nás o této skutečnosti informovat na e-mailové adrese kbyrouti@sokol.eu. Nelze však v závěrečném vyúčtování přikládat loňské účtenky, všechny musí mít datum 2017!

Kontaktní adresa: kbyrouti@sokol.eu


Zásady pro rozdělování příspěvků z rozpočtu Vzdělavatelského odboru ČOS na župy, tělocvičné jednoty a umělecká tělesa a registrované kluby seniorů

Kritéria pro rozdělování prostředků formou příspěvků ze zdrojů PVO ČOS na vzdělavatelskou činnost a registrované kluby seniorů

Žadatel ve své písemné žádosti

vysvětlí:

·význam akce z hlediska jejího přínosu pro širší sokolskou i nesokolskou veřejnost v celospolečenském měřítku

·význam akce z hlediska celospolečenské propagace Sokola

·význam akce v regionálním měřítku

popíše:

·materiální a technickou náročnost akce

vyčíslí:

·předpokládané náklady akce

·výši příspěvku z vlastních zdrojů

·výši dalších získaných nebo sdružených příspěvků

Příspěvky na vzdělavatelskou činnost se poskytují na:

·výstavy pořádané ke kulatým (desetiletým) výročím založení tělocvičných jednot nebo žup

·vydávání almanachů ke kulatým (desetiletým) výročím založení jednot nebo žup

·vydávání župních zpravodajů jako občasných periodik

·pořízení nebo opravu sokolských praporů (limitovaný příspěvek)

·pořízení nebo opravu bust sokolských činovníků (limitovaný příspěvek), pokud nejsou anebo se nemají stát součástí stavebního komplexu

·na vzdělavatelsko-výchovné akce jako jsou besedy a přednášky k důležitým mezníkůmsokolského života (pouze na dopravu lektorů, příp. nájem obrazového a jiného metodickéhomateriálu)

·na kulturně-společenské akce (pouze na plakáty a letáky pro akce s minimálně regionální působností)

·pronájem nebo pořízení audiovizuální techniky, materiálů pro konání přednášek, besed, výstav apod.

Příspěvky nelze poskytovat:

·na provoz zařízení, např. úhradu energií (plyn, elektřina, uhlí ap.), vodné, stočné, telefony,

odvoz odpadů, čisticí prostředky ap., nájem prostor nebo poměrnou jejich část

·na dopravu či stravné při slavnostních akademiích či jiných společensko-kulturních akcích

·na květinovou výzdobu sálů atp. při těchto akcích

·na honoráře pro vystoupení jednotlivců popř. uměleckých těles na těchto akcích

·na výrobu upomínkových předmětů, pohlednic, samolepek atp.

·na vstupné na výstavy, přednášky, do památkových objektů

·na dopravu či stravu pro kulturně-poznávacích a tematické zájezdy

Kritéria pro rozdělování příspěvků ze zdrojů PVO ČOS pro umělecká tělesa: Příspěvek se poskytuje na vlastní činnost uměleckého tělesa (souboru, sboru).

Žadatel ve své písemné žádosti

vysvětlí:

·důvod žádosti

popíše:

·dosavadní činnost uměleckého tělesa (souboru)

·počet a uměleckou úroveň vystoupení, případně dalších akcí pořádaných daným uměleckým tělesem v uplynulém období

·velikost uměleckého tělesa, (počet členů, z toho počet členů v Sokole)

vyčíslí:

·předpokládané náklady na předmět žádosti, tzn. náročnost nákladů spojených s činností sokolského tělesa podle jednotlivých uměleckých žánrů

·výši příspěvku z vlastních zdrojů

·výši dalších získaných nebo sdružených příspěvků

·zdůvodněné požadavky na mimořádné navýšení dotace

Příspěvky se poskytují na vlastní činnost uměleckých těles (souboru, sboru):

·výroba kulis nebo jejich oprava

·pořízení krojů, kostýmů nebo jejich oprava

·pořízení loutek nebo jejich oprava

·pořízení hudebních nástrojů nebo jejich oprava

·pořízení notových partů

·úhrada udělené licence na provozování díla

·propagace premiéry

·pořízení technického vybavení umožňujícího činnost souboru (zvuková a osvětlovací technika, stálé vybavení jeviště apod.)

·ubytování, cestovné a stravné uměleckých těles a souborů, pokud byly delegovány ČOS na festivaly, přehlídky a soutěže, nebo reprezentaci v zahraničí

Příspěvky nelze poskytovat:

·na provoz zařízení, např. úhradu energií (plyn, elektřina, uhlí ap.), vodné, stočné, telefony,

odvoz odpadů, čisticí prostředky apod.

·na akce investičního charakteru (např. stavební, elektrikářské práce)

·na dopravu či stravování při produkcích, kde se vybírá na konkrétní představení uměleckého tělesa vstupné nebo na dopravu a zkoušky členů souboru či sboru

·na stravné či dopravu při objednání hudebních či jiných těles na různé sokolské akce (mimo přehlídek)

Podávání žádostí:

Řádně zdůvodněné žádosti, s doporučením výboru T. J. a župy, opatřené podpisem a razítkem žadatele, se podávají:

do 28. února příslušného kalendářního roku – projednány budou na zasedání PVO ČOSv březnu

do 15. srpna příslušného kalendářního roku – projednány budou na zasedání PVO ČOSv říjnu

Způsob vyúčtování:

Vyúčtování příspěvku je nutno odevzdat nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Účetní doklady musí být z  kalendářního roku, ve kterém byla podána žádost o finanční příspěvek.

Vyúčtování bude provedeno na předepsaných formulářích, které budou zaslány s dopisem o přidělení příspěvku. Jako přílohu je nutno zaslat závěrečnou zprávu, tzn. popis akce a její zhodnocení.

Dle usnesení Výboru ČOS tvoří tento příspěvek maximálně 70% skutečných výdajů. Tělocvičné jednoty, sokolské župy a umělecká tělesa musí vykázat ve vyúčtování navýšení tohoto příspěvku z vlastních zdrojů.Přidělení příspěvku není nárokové.

Zásady pro rozdělování příspěvků z  rozpočtu vzdělavatelského odboru byly schváleny předsednictvem vzdělavatelského odboru ČOSna zasedání dne 20. ledna 2017.

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., v. r., vzdělavatel  ČOS

Mgr. Kateřina Wágnerová, v. r., jednatelka Vzdělavatelského odboru ČOS