VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ - PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADY SPORTU / 01.10.2019

MŠMT vyhlašuje Výzvu V5 SPORT. Tato výzva se týká investičních záměrů jednot pro rok 2020 k podávání žádostí o investiční dotace (v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – určeno tělocvičným jednotám, tělovýchovným jednotám a SK - spolkům i pobočným spolkům - Výzva V5).

Pokud tedy máte připravení investiční záměr, prostudujte si detailně následující odkazy: www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-3

www.msmt.cz/file/51251?highlightWords=dokumentace+podprogramu+133D+531+2019

Na přihlášku do programu není mnoho času, zde je jeho harmonogram:

vyhlášení 20.  9. 2019

počátek příjmu žádostí 1. 10. 2019

ukončení příjmu žádostí 31. 10. 2019

realizace akce a čerpání financí MAX do 31. 12. 2020

závěrečné vyhodnocení MAX do 28.  2. 2021

Z těchto dotací je možné pokrýt i projekty financované z více zdrojů:

a) dotace MŠMT

b) vlastní zdroje žadatele o dotaci

c) ostatní zdroje (např. vyšší územní samosprávné celky, jiné dotační tituly, atd.)

Limit poskytnuté dotace:

MIN.4 mil.  Kč

MAX.30 mil. Kč

Pozor na dodržení limitních hodnot!

Podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci:

MIN. 30 % z celkových způsobilých výdajů akce; povinný procentuální podíl vlastních zdrojů musí činit MIN. 30% přesně! To znamená že, v případě žádosti o minimální možnou dotaci 4 mil. Kč se musí jednat o projekt s celkovou investicí 5,714 mil. Kč.

Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím elektronického dotačního systému – online formuláře (RISPF). Adresa online formuláře pro podání žádosti: https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Formulář bude spuštěn 1. 10. 2019.