Předání zlatých a stříbrných medailí zasloužilým členům na zasedání Výboru ČOS / 12.12.2019

O druhém adventním víkendu – v pátek 6. 12. a v sobotu 7. 12. – se v Tyršově domě v Praze konalo 2. zasedání Výboru České obce sokolské. Součástí zasedání bylo rovněž již tradiční slavnostní předávání sokolských vyznamenání – stříbrných a zlatých medailí ČOS.

K slavnostní atmosféře přispěl bratr Pavel Brada, který na úvod zahrál na klavír Slovanský tanec č. 2 od Antonína Dvořáka a na závěr skladbu Bedřicha Smetany.

Zlaté medaile převzaly sestry a bratři Hana Moučková, Ludmila Ryšavá, Vladimír Hula a Jiří Juřena, stříbrné medaile obdrželi sestry a bratři Eva Brázdová, Petr Hübner, Miloš Hynek, Jan Ivičič, Jan Januš, Marie Kadlecová, Jaroslav Komprs, Theodor Pártl (převzala manželka), Jana Plačková, Vladimír Prchlík, Vít Prokop, Otto Semecký a Albert Zrůnek.

Stručně o vyznamenaných

Zlaté medaile

Vladimír Hula (Sokol Troubelice, SŽ Olomoucká-Smrčkova), člen Sokola od r. 1991. Po obnovení Sokola zastával v jednotě funkci vzdělavatele. Aktivně pracoval v oddíle kopané, jako úspěšný trenér zastával důležitou funkci organizačního pracovníka. Jako člen všestrannosti se zúčastnil všech sletů a také mnoha gymnaestrád. V současnosti zastává funkci člena revizní komise. Významně se zasloužil na udržení, proslavení a rozvoj mládežnického fotbalu v rámci OS ČOS.

Jiří Juřena ( Sokol Olomouc-Neředín, SŽ Olomoucká-Smrčkova), členem Sokola od r. 1996. V r. 1999 byl zvolen starostou jednoty. Brzy nato se stal předsedou župního odboru sportu. Později byl zvolen do předsednictva župy, kde až dosud zastává funkci místostarosty a ekonoma župy. Od r. 2004 je členem P ČOS, tři funkční období byl místostarostou ČOS. Vždy se věnoval výhradně ekonomice. Inicioval založení fondu, ze kterého se přispívalo jednotám na spolufinancování akcí, které vysoutěžily z různých evropských fondů.

Hana Moučková (Sokol Komárov, SŽ Jungmanova), členkou Sokola od r. 1999.Sokolské činnosti se intenzivně věnuje ať již na úrovni župy nebo ústředí ČOS od konce minulého století. Od r. 1999 působila v Majetko-správním odd. ČOS (detailní znalost fungování ČOS) – zde zásadním způsobem přispěla ke stabilizaci úseku nemovitého majetku a investiční výstavby. Od r. 2004 je členkou Předsednictva ČOS. Od roku 2011 stojí jako první žena v historii v čele České obce sokolské. V tomto období došlo ke stabilizaci členské základny a výraznému zlepšení hospodaření ČOS, a to přesto, že se ČOS musela v té době vypořádat se zhroucením systému financování po pádu společnosti Sazka. Pod jejím vedením ČOS úspěšně uspořádala v r. 2012 XV. všesokolský slet spojený s oslavami 150 let od založení Sokola a v r. 2018 XVI. všesokolský slet s oslavami 100 let od vzniku ČR. Především slet v roce 2018 byl hodnocen jako nejúspěšnější v novodobé historii Sokola, ať již z pohledu organizace, přijetím v domácím i zahraničním sokolském hnutí, pozitivním ohlasem v médiích a u široké veřejnosti a také z ekonomického hlediska. Je členkou Předsednictva SŽ Jungmannovy od r. 2004; od r. 2010 je místostarostkou SŽ Jungmannovy a od června 2017 je místostarostkou plně zastupující odstoupivšího starostu SŽ. Od roku 2013 také zastupuje ČOS ve Výkonném výboru Českého olympijského výboru. Je předsedkyní Komise sportu pro všechny při ČOV.Do roku 2016 působila v Národní radě pro sport při MŠMT. Ses. Moučková s výkonem funkce starostky úspěšně zastupuje ČOS při důležitých jednáních s představiteli našeho státu, státní správy, regionálních samospráv, ostatními sportovními, kulturními a společenskými organizacemi.V závěru roku 2018 byla vyhlášena jednou z osobností Češi roku 2018 (MF Dnes) a v počátku r. 2019 obdržela ocenění TOP ženy Česka 2018 – oblast veřejné sféry (Vydavatelství Economia, a.s.; Edice HN). V říjnu 2019 ji prezident republiky udělil medaili za zásluhy o stát v oblasti výchovy I. stupně.

Ludmila Ryšavá (Sokol Ořechov, SŽ Jana Máchala), členkou Sokola od r. 1989. Je stále aktivní členkou jednoty, organizuje mezisletové akce „Sokolské Brno“. Je metodičkou mnoha skladeb sletových, i na světovou gymnaestrádu v Dornbirnu. V letech 1998–2007 byla členkou náčelnictva ČOS. Doposud je členkou sboru žen a seniorek ČOS. Do r. 2010 zastávala funkci náčelnice župy. V r. 2010 byla zvolena starostkou SŽ Jana Máchala.

Stříbrné medaile

Eva Brázdová (Sokol Tišnov, SŽ Pernštejnská), členka Sokola od r. 1991. Je velmi obětavou a svědomitou cvičitelkou II. třídy všestrannosti. Od r. 1998 působí jako vedoucí cvičitelka oddílu mladších žen a mladších a starších žákyň. Rovněž zastává funkci župní náčelnice. Také působí jako vedoucí cvičitelka sletových skladeb dorostenek a žen.

Petr Hübner (Sokol Dědice, SŽ Dr. Bukovského), člen Sokola od r. 1991. Pracuje jako starosta tělocvičné jednoty, a zároveň jako trenér oddílu juda vychoval mnoho reprezentantů a přeborníků republiky. Od r. 2001 zastával funkci starosty župy, kterou nyní ukončil.

Miloš Hynek (Sokol Hodonín, SŽ Slovácká), členem Sokola již od r. 1940, jako žák. Členem T. J. Sokol Hodonín se stal v r. 1995. Od tohoto roku je členem výboru jednoty. Zde zastává funkci vzdělavatele. Od r. 1998 vede kroniku jednoty. Pravidelně publikuje články o činnosti jednoty v župním zpravodaji.

Jan Ivičič (Sokol Milevsko, SŽ Jihočeská), člen Sokola již od osmi let. Učarovala mu gymnastika a atletika. Postupně se vedle vlastního cvičení začal věnovat i cvičitelské práci a posléze i organizační a činovnické. Mnoho let byl členem výboru ČOS, od obnovení jednoty stál 17 let v jejím čele jako starosta a po té byl ještě 3 roky členem výboru.

Jan Januš (Sokol Votice, SŽ Blanická), člen Sokola od r. 1991. Je členem volejbalového oddílu jednoty, členem Předsednictva župy – jednatel, od r. 1993 starostou Sokola Votice. Zasloužil se o rozsáhlou rekonstrukci sokolovny ve Voticích. Účastnil se přípravy sletů ve Voticích v r. 1994 a 2000 a sletů pořádaných župou Blanickou v r. 2006, 2012 a 2018. Aktivně se podílí na spolupráci s Městem Votice, se župou a dalšími organizacemi.

Marie Kadlecová (Sokol Plzeň-Valcha, SŽ Plzeňská), v Sokole začala cvičit jako pětiletá. Od r. 1990 je cvičitelkou Sokola Plzeň-Valcha. Od r. 1993 vykonává funkci náčelnice jednoty, v letech 1998–2007 a 2016 až dosud je místonáčelnicí župy Plzeňské. Vedla nácviky na slety 1994, 2000, 2006, 2018.

Jaroslav Komprs (Sokol Tišnov, SŽ Pernštejnská), je členem jednoty od r. 2013. V letech 2013–2017 zastával funkci jednatele. V roce 2011 byl zvolen starostou SŽ Pernštejnské, v období 2013–2016 byl rovněž členem Výboru ČOS. Cvičil na sletech 2006 a 2012, účastnil se Světové gymnaestrády v r. 2011 v Lousane.

Theodor Pártl (Sokol Strunkovice nad Blanicí, SŽ Jihočeská), člen Sokola od svých dětských let. Před 2. světovou válkou cvičil jako žák a poté jako dorostenec na XI. všesokolském sletu. Po obnovení Sokola se snažil obnovit činnost ve Strunkovicích. V r. 1995 vstoupil do řad sokolů v Českých Budějovicích, ale neustále usiloval o obnovení mateřské jednoty. Jeho snaha byla v r. 1999 zúročena obnovou činnosti Sokola v rodné obci. Ihned se stává starostou a je jím až do r. 2008. Do dnešního dne je aktivním členem jednoty.

Jana Plačková (Sokol Miličín, SŽ Blanická), členka Sokola od r. 2005 a zakladatelka cykloturistického oddílu Sibiřánek, bývalá členka ochotnického souboru, od r. 2007 je starostkou T. J. Sokol Miličín, v letech 2012–2014 a 2016–2017 vykonávala funkci župní tajemnice, je členkou Předsednictva župy Blanické. Aktivně se stará o činnost jednoty, spolupracuje s obecním úřadem v Miličíně.Za svého působení v Sokole se zasloužila o mnoho oprav, uspořádala veřejnou sbírku na záchranu sokolovny.

Vladimír Prchlík (Sokol Spořilov, SŽ Pražská-Scheinerova), člen Sokola od r. 1935. Po celou dobu svého členství je aktivním členem jednoty. Stál při její obnově v r. 1989, mnoho let zastával funkci jednatele a vzdělavatele. Je celoživotním propagátorem sokolských a legionářských myšlenek. Přispívá svými články do novin a časopisů, vystupuje jako Sokol v České televizi. Je autorem mnoha knih se sokolskou tématikou. V r. 2013 mu byla udělena cena Český patriot.

Vít Prokop (Sokol Hoření Paseky, SŽ Ještědská), člen Sokola od r. 1990. Ihned se stal členem výboru jednoty. Působil jako cvičitel a posléze od r. 1994 jako náčelník všech složek odboru všestrannosti. Svou vynikající a obětavou prací přilákal do řad Sokola mnoho nových členů. Od r. 2013 vykonává funkci náčelníka župy.

Otto Semecký (Sokol Petrovice, SŽ Pražská Scheinerova), člen Sokola od dětství. Nejprve působil jako cvičitel, potom jako tajemník, následně vedl celou jednotu jako starosta. Do dnešního dne je členem výboru jednoty a členem předsednictva župy. Pomáhá při organizaci sportovních, společenských a kulturních činností. Velmi významně se podílí na získávání dotací pro celou jednotu.

Albert Zrůnek (Sokol Hodonín, SŽ Slovácká), člen Sokola od r. 1935 ve svých šesti letech. V roce 1992 se stal členem Sokola Hodonín. Je stále velmi aktivním členem oddílu všestrannosti mužských složek a seniorů. Po znovuobnovení Sokola cvičil na všech sokolských sletech. I v současné době se zapojuje do činnosti celé jednoty, jako vedoucí oddílu seniorů. Má obrovskou zásluhu na založení oddílů jógy a turistických oddílů jednot SŽS.