Česká obec sokolská

Aktuální informace ke stávající situaci
opatření COVID-19

02. 10. 2020

V souvislosti s novými opatřeními vyvolaných epidemiologickou situací přinášíme vyjádření starostky ČOS Hany Moučkové.

Vážené sestry, vážení bratři,

dovoluji si Vás informovat o aktuální situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2. Jsem si vědoma velmi složité situace a stávajících náročných podmínek pro naši činnost. Pevně věřím, že toto nepříznivé období brzy skončí a my se vrátíme ke své obvyklé činnosti!

Současná formulace vládního usnesení, bohužel, nerespektuje naši činnost. Výjimky jsou výhradně určeny pro výkonnostní sport a zcela opomíjejí naše soutěže i pravidelnou činnost. Jsem v přímém kontaktu s Národní sportovní agenturou a očekávám ke svým připomínkám výkladové stanovisko počátkem budoucího týdne (dle sdělení p. místopředsedy NSA ve dnech 5. – 7. 10. t.r.); s tímto  Vás obratem seznámím.

Usnesením vlády č. 957 ze dne 30. 9. t.r. byl vyhlášen nouzový stav na území ČR s účinností ode dne 5. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 18. 10. t.r. do 23:59 hod. 

 V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu byla téhož dne usn. vlády ČR č. 958 následně přijata krizová opatření:

Zakázány jsou hromadné akce:

 • v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a 
 • v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, 

s výjimkou:

 • členů domácnosti 
 • výkonu povolání 
 • podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti 
 • s odstupem od jiných osob větším než 2 m 

Z výše uvedeného zákazu jsou pak stanoveny výjimky, a to pro:

 • hromadné akce uvedené v bodě II. Usnesení č. 958 (tedy hromadné akce v režimu omezení)
 • schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje 

Z textace lze dovodit, že do takové výjimky nespadají jednání a zasedání spolkových orgánů.

V rámci sportovní činnosti je pak významná výjimka z uvedeného zákazu pro hromadné akce uvedené v bodě II. Usnesení č. 958, kterými se: 

 • omezují sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí vč. rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště 
 • stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy
 • V těchto případech je pak stanoven celkový počet osob, které se mohou takové akce zúčastnit, a to na 130 osob. 
 • vedle počtu osob je současně nastaven i okruh osob, které se mohou akce zúčastnit, a to tak, že se jedná pouze o sportovce a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí vč. rozhodčích (např. realizační tým, pořadatelé, delegáti, technický personál, zdravotnická služba apod.) a osob zajišťujících zpravodajství (např. noviny, televize apod.)
 • zakázána je tedy přítomnost diváků
 • v případě rodičů bude jejich přítomnost na sportovní akci považována            za nežádoucí (budou považováni za klasické diváky)
 • vyloučeny jsou pak i soutěže pořádané ze strany SŽ, T. J. (turnaje, závody, přebory apod.)
 • ostatní sportovní činnost nesplňující shora uvedené parametry, tedy  volnočasové sportovní aktivity, pak spadají do bodu I. Usnesení č. 958, pro který platí limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí 

Z omezení tedy vyplývá, že se týká výhradně akcí (vnitřních i venkovních) konaných v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy (zápasy, závody, turnaje), jakož i přípravy sportovců na takové akce a pro realizaci sportu pro všechny platí povolené limity (10/20). 

Podrobný výklad opatření vztahujících se k naší činnosti – viz odkazy:

Děkuji všem za dodržování bezpečnostních pravidel a přeji Vám především zdraví a optimismus!

Se sokolským pozdravem 

 

Ing. Hana Moučková, v.r.
starostka ČOS

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace